Глава 6.2. Вложени цикли – изпитни задачи

В предходната глава разгледахме вложените цикли и как да ги използване за рисуване на различни фигури на конзолата. Научихме се как да отпечатваме фигури с различни размери, измисляйки подходяща логика на конструиране с използване на единични и вложени for цикли в комбинация с различни изчисления и програмна логика:

for (var r = 1; r <= 5; r++)
{
  Console.Write("*");
  for (var c = 1; c < 5; c++)
   Console.Write(" *");
  Console.WriteLine();
}

Запознахме се и с конструктора new string, който дава възможност да се печата даден символ определен от нас брой пъти:

string printMe = new string('*', 5);

Изпитни задачи

Сега нека решим заедно няколко изпитни задачи, за да затвърдим наученото и да развием още алгоритмичното си мислене.

Задача: чертане на крепост

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае крепост с ширина 2 * n колони и височина n реда като в примерите по-долу. Лявата и дясната колона във вътрешността си са широки n / 2.

Входни данни

Входът е цяло число n в интервала [3 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата n текстови реда, изобразяващи крепостта, точно както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 /^\/^\
|    |
\_/\_/
4 /^^\/^^\
|      |
|      |
\__/\__/
Вход Изход Вход Изход
5 /^^\__/^^\
|        |
|        |
|   __   |
\__/  \__/
8 /^^^^\____/^^^^\
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|     ____     |
\____/    \____/

Насоки и подсказки

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще се състоят само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

След като вече сме декларирали и инициализирали входните данни, трябва да разделим крепостта на три части:

 • покрив
 • тяло
 • основа

От примерите можем да разберем, че покривът е съставен от две кули и междинна част. Всяка кула се състои от начало /, среда ^ и край \.

\ е специален символ в езика C# и използвайки само него в метода Console.WriteLine(…), конзолата няма да го разпечата, затова с \\ показваме на конзолата, че искаме да отпечатаме точно този символ, без да се интерпретира като специален (екранираме го, на английски се нарича “character escaping”).

Средата е с размер, равен на n / 2, следователно можем да отделим тази стойност в отделна променлива. Тя ще пази големината на средата на кулата.

Декларираме си и втора променлива, в която ще пазим стойността на частта между двете кули. Междинната част на покрива е с размер 2 * n - 2 * colSize - 4.

За да отпечатаме на конзолата покрива, ще използваме new string, която приема два параметъра (char, int) и съединява даден символ n на брой пъти.

Тялото на крепостта се състои от начало |, среда (празно място) и край |. Средата от празно място е с големина 2 * n - 2. Броят на редовете за стени, можем да определим от дадените ни примери - n - 3.

За да нарисуваме предпоследния ред, който е част от основата, трябва да отпечатаме начало |, среда (празно място)_(празно място) и край |. За да направим това, можем да използваме отново вече декларираните от нас променливи colSize и midSize, защото от примерите виждаме, че са равни на броя _ в покрива.

Добавяме към стойността на празните места + 1, защото в примерите имаме едно празно място повече.

Структурата на основата на крепостта е еднаква с тази на покрива. Съставена е от две кули и междинна част. Всяка една кула има начало \, среда _ и край /.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/513#0.

Задача: пеперуда

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае пеперуда с ширина 2 * n - 1 колони и височина 2 * (n - 2) + 1 реда като в примерите по-долу. Лявата и дясната ѝ част са широки n - 1.

Входни данни

Входът е цяло число n в интервала [3 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата 2 * (n - 2) + 1 текстови реда, изобразяващи пеперудата, точно както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 *\ /*
  @  
*/ \*
5 ***\ /***
---\ /---
***\ /***
    @    
***/ \***
---/ \---
***/ \***
Вход Изход
7 *****\ /*****
-----\ /-----
*****\ /*****
-----\ /-----
*****\ /*****
      @      
*****/ \*****
-----/ \-----
*****/ \*****
-----/ \-----
*****/ \*****

Насоки и подсказки

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

Можем да разделим фигурата на 3 части - горно крило, тяло и долно крило. За да начертаем горното крило на пеперудата, трябва да го разделим на части - начало *, среда \ / и край *. След разглеждане на примерите можем да кажем, че началото е с големина n - 2.

Виждаме също така, че горното крило на пеперудата е с размер n - 2, затова можем да направим цикъл, който да се повтаря halfRowSize пъти.

От примерите можем да забележим, че на четен ред имаме начало *, среда \ / и край *, а на нечетен - начало -, среда \ / и край -. Следователно, трябва да направим if-else проверка дали е четен или нечетен редът и съответно да отпечатаме един от двата типа редове.

За да направим тялото на пеперудата, можем отново да използваме променливата halfRowSize и да отпечатаме на конзолата точно един ред. Структурата на тялото е с начало (празно място), среда @ и край (празно място).

Остава да отпечатаме на конзолата и долното крило, което е еднакво с горното крило.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/513#1.

Задача: знак "Стоп"

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае предупредителен знак STOP с размери като в примерите по-долу.

Входни данни

Входът е цяло число N в интервала [3 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата текстови редове, изобразяващи предупредителния знак STOP, точно както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 ...._______....
...//_____\\...
..//_______\\..
.//_________\\.
//___STOP!___\\
\\___________//
.\\_________//.
..\\_______//..
6 ......._____________.......
......//___________\\......
.....//_____________\\.....
....//_______________\\....
...//_________________\\...
..//___________________\\..
.//_____________________\\.
//_________STOP!_________\\
\\_______________________//
.\\_____________________//.
..\\___________________//..
...\\_________________//...
....\\_______________//....
.....\\\___________//.....
Вход Изход
7 ........_______________........
.......//_____________\\.......
......//_______________\\......
.....//_________________\\.....
....//___________________\\....
...//_____________________\\...
..//_______________________\\..
.//_________________________\\.
//___________STOP!___________\\
\\___________________________//
.\\_________________________//.
..\\_______________________//..
...\\_____________________//...
....\\___________________//....
.....\\_________________//.....
......\\_______________//......

Насоки и подсказки

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

Можем да разделим фигурата на 3 части - горна, средна и долна. Горната част се състои от две подчасти - начален ред и редове, в които знака се разширява. Началния ред е съставен от начало ., среда _ и край .. След разглеждане на примерите можем да кажем, че началото е с големина n + 1 и е добре да отделим тази стойност в отделна променлива.

Трябва да създадем и втора променлива, в която ще пазим стойността на средата на началния ред и е с големина 2 * n + 1.

След като вече сме декларирали и инициализирали двете променливи, можем да отпечатаме на конзолата началния ред.

За да начертаем редовете, в които знака се "разширява", трябва да създадем цикъл, който да се завърти n брой пъти. Структурата на един ред се състои от начало ., // + среда _ + \\ и край .. За да можем да използваме отново създадените променливи, трябва да намалим dots с 1 и underscopes с 2, защото ние вече сме отпечатали първия ред, а точките и долните черти в горната част от фигурата на всеки ред намаляват.

На всяка следваща итерация началото и краят намаляват с 1, а средата се увеличава с 2.

Средната част от фигурата има начало // + _, среда STOP! и край _ + \\. Броят на долните черти _ е (underscopes - 5) / 2.

Долната част на фигурата, в която знака се смалява, можем да направим като отново създадем цикъл, който да се завърти n брой пъти. Структурата на един ред е начало . + \\, среда _ и край // + .. Броят на точките при първата итерация на цикъла трябва да е 0 и на всяка следваща да се увеличава с едно. Следователно можем да кажем, че големината на точките в долната част от фигурата е равна на i.

За да работи нашата програма правилно, трябва на всяка итерация от цикъла да намаляваме броя на _ с 2.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/513#2.

Задача: стрелка

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло нечетно число n и чертае вертикална стрелка с размери като в примерите по-долу.

Входни данни

Входът е цяло нечетно число n в интервала [3 … 79].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата вертикална стрелка, при която "#" (диез) очертава стрелката, а "." - останалото.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 .###.
.#.#.
##.##
.#.#.
..#..
5 ..#####..
..#...#..
..#...#..
..#...#..
###...###
.#.....#.
..#...#..
...#.#...
....#....
Вход Изход
9 ....#########....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
....#.......#....
#####.......#####
.#.............#.
..#...........#..
...#.........#...
....#.......#....
.....#.....#.....
......#...#......
.......#.#.......
........#........

Насоки и подсказки

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

Можем да разделим фигурата на 3 части - горна, средна и долна. Горната част се състои от две подчасти - начален ред и тяло на стрелката. От примерите виждаме, че броят на външните точки в началния ред и в тялото на стрелката са (n - 1) / 2. Тази стойност можем да запишем в променлива outerDots.

Броят на вътрешните точки в тялото на стрелката е (n - 2). Трябва да създадем променлива с име innerDots, която ще пази тази стойност.

От примерите можем да видим структурата на началния ред. Трябва да използваме декларираните и инициализирани от нас променливи outerDots и n, за да отпечатаме началния ред.

За да нарисуваме на конзолата тялото на стрелката, трябва да създадем цикъл, който да се повтори n - 2 пъти.

Средата на фигурата е съставена от начало #, среда . и край #. Броят на # е равен на outerDots и за това можем да използваме отново същата променлива.

За да начертаем долната част на стрелката, трябва да зададем нови стойности на двете променливи outerDots и innerDots.

Тъй като new string не може да съедини символ 0 пъти, цикъла, който ще направим, трябва да се завърти n - 2 пъти и отделно да отпечатаме последния ред от фигурата. На всяка итерация outerDots се увеличава с 1, а innerDots намалява с 2.

Последният ред от нашата фигура е съставен от начало ., среда # и край .. Броят на . е равен на outerDots.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/513#3.

Задача: брадва

Да се напише програма, която прочита цяло число n и чертае брадва с размери, показани по-долу. Ширината на брадвата е 5 * N колони.

Входни данни

Входът е цяло число n в интервала [2..42].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата брадва, точно както е в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2 ------**--
------*-*-
*******-*-
------***-
5 ---------------**--------
---------------*-*-------
---------------*--*------
---------------*---*-----
---------------*----*----
****************----*----
****************----*----
---------------*----*----
--------------********---
Вход Изход
8 ------------------------**--------------
------------------------*-*-------------
------------------------*--*------------
------------------------*---*-----------
------------------------*----*----------
------------------------*-----*---------
------------------------*------*--------
------------------------*-------*-------
*************************-------*-------
*************************-------*-------
*************************-------*-------
*************************-------*-------
------------------------*-------*-------
-----------------------*---------*------
----------------------*-----------*-----
---------------------***************----

Насоки и подсказки

За решението на задачата е нужно първо да изчислим големината на тиретата от ляво, средните тирета, тиретата от дясно и цялата дължина на фигурата.

След като сме декларирали и инициализирали променливите, можем да започнем да изчертаваме фигурата като започнем с горната част. От примерите можем да разберем каква е структурата на първия ред и да създадем цикъл, който се повтаря n брой пъти. На всяка итерация от цикъла средните тирета се увеличават с 1, а тиретата от дясно се намаляват с 1.

За да можем да използваме отново създадените променливи при чертането на дръжката на брадвата, трябва да намалим средните тирета с 1,а тиретата от дясно да увеличим с 1.

Дръжката на брадвата можем да нарисуваме, като завъртим цикъл, който се повтаря n - 2 пъти. От примерите можем да разберем, каква е нейната структура.

Долната част на фигурата, трябва да разделим на две подчасти - глава на брадвата и последния ред от фигурата. Главата на брадвата ще отпечатаме на конзолата, като направим цикъл, който да се повтаря n / 2 - 1 пъти. На всяка итерация тиретата от ляво и тиретата от дясно намаляват с 1, а средните тирета се увеличават с 2.

За последния ред от фигурата, можем отново да използваме трите, вече декларирани и инициализирани променливи leftDashes, middleDashes, rightDashes.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/513#4.

results matching ""

  No results matching ""