Глава 4.2. По-сложни проверки – изпитни задачи

В предходната глава се запознахме с вложените условни конструкции в езика C#. Чрез тях програмната логика в дадена програма може да бъде представена посредством if конструкции, които се съдържат една в друга. Разгледахме и условната конструкция switch-case, която позволява избор измежду списък от възможности. Следва да упражним и затвърдим наученото досега, като разгледаме няколко по-сложни задачи, давани на изпити. Преди да преминем към задачите, ще си припомним условните конструкции:

Вложени проверки

if (condition1)
{
  if (condition2)
    // тяло; 
  else
    // тяло;
}
Запомнете, че не е добра практика да пишете **дълбоко вложени условни конструкции** (с ниво на влагане повече от три). Избягвайте влагане на повече от три условни конструкции една в друга. Това усложнява кода и затруднява неговото четене и разбиране.

Switch-case проверки

Когато работата на програмата ни зависи от стойността на една променлива, вместо да правим последователни проверки с множество if-else блокове, можем да използваме условната конструкция switch-case.

switch (селектор)
{
  case стойност1:
    конструкция;
    break;
  case стойност2:
    конструкция;
    break;
  default:
    конструкция;
    break;
}

Конструкцията се състои от:

 • Селектор - израз, който се изчислява до някаква конкретна стойност. Типът на селектора може да бъде цяло число, string или enum.
 • Множество case етикети с команди след тях, завършващи с break.

Изпитни задачи

Сега, след като си припомнихме как се използват условни конструкции и как се влагат една в друга условни конструкции, за реализиране на по-сложни проверки и програмна логика, нека решим няколко изпитни задачи.

Задача: навреме за изпит

Студент трябва да отиде на изпит в определен час (например в 9:30 часа). Той идва в изпитната зала в даден час на пристигане (например 9:40). Счита се, че студентът е дошъл навреме, ако е пристигнал в часа на изпита или до половин час преди това. Ако е пристигнал по-рано повече от 30 минути, той е подранил. Ако е дошъл след часа на изпита, той е закъснял.

Напишете програма, която въвежда време на изпит и време на пристигане и отпечатва дали студентът е дошъл навреме, дали е подранил или е закъснял, както и с колко часа или минути е подранил или закъснял.

Входни данни

От конзолата се четат четири цели числа (по едно на ред):

 • Първият ред съдържа час на изпита – цяло число от 0 до 23.
 • Вторият ред съдържа минута на изпита – цяло число от 0 до 59.
 • Третият ред съдържа час на пристигане – цяло число от 0 до 23.
 • Четвъртият ред съдържа минута на пристигане – цяло число от 0 до 59.

Изходни данни

На първия ред отпечатайте:

 • "Late", ако студентът пристига по-късно от часа на изпита.
 • "On time", ако студентът пристига точно в часа на изпита или до 30 минути по-рано.
 • "Early", ако студентът пристига повече от 30 минути преди часа на изпита.

Ако студентът пристига с поне минута разлика от часа на изпита, отпечатайте на следващия ред:

 • "mm minutes before the start" за идване по-рано с по-малко от час.
 • "hh:mm hours before the start" за подраняване с 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например "1:05".
 • "mm minutes after the start" за закъснение под час.
 • "hh:mm hours after the start" за закъснение от 1 час или повече. Минутите винаги печатайте с 2 цифри, например "1:03".

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
9
30
9
50
Late
20 minutes after the start
16
00
15
00
Early
1:00 hours before the start
9
00
8
30
On time
30 minutes before the start
9
00
10
30
Late
1:30 hours after the start
14
00
13
55
On time
5 minutes before the start
11
30
8
12
Early
3:18 hours before the start
Вход Изход
10
00
10
00
On time
11
30
10
55
Early
35 minutes before the start
11
30
12
29
Late
59 minutes after the start

Насоки и подсказки

Препоръчително е да прочетете няколко пъти заданието на дадена задача, като си водите записки и си скицирате примерите, докато разсъждавате над тях, преди да започнете писането на код.

Обработка на входните данни

Съгласно заданието очакваме да ни бъдат подадени четири поредни реда с различни цели числа. Разглеждайки дадените параметри можем да се спрем на типа int, тъй като той удовлетворява очакваните ни стойности. Едновременно четем входа и парсваме стринговата стойност към избрания от нас тип данни за цяло число.

Разглеждайки очаквания изход можем да създадем променливи, които да съдържат различните видове изходни данни, с цел да избегнем използването на т.нар. "magic strings" в кода.

Изчисления

След като прочетохме входа, можем да започнем да разписваме логиката за изчисление на резултата. Нека първо да изчислим началния час на изпита в минути за по-лесно и точно сравнение.

Нека изчислим по същата логика и времето на пристигане на студента.

Остава ни да пресметнем разликата в двете времена, за да можем да определим кога и с какво време спрямо изпита е пристигнал студентът.

Следващата ни стъпка е да направим необходимите проверки и изчисления, като накрая ще изведем резултата от тях. Нека разделим изхода на две части:

 • Първо да покажем кога е пристигнал студентът - дали е подранил, закъснял или е пристигнал навреме. За целта ще се спрем на if-else конструкция.
 • След това ще покажем времевата разлика, ако студентът пристигне в различно време от началния час на изпита.

С цел да спестим една допълнителна проверка (else), можем по подразбиране да приемем, че студентът е закъснял.

След което, съгласно условието, проверяваме дали разликата във времената е повече от 30 минути. Ако това е така, приемаме, че е подранил. Ако не влезем в първото условие, то следва да проверим само дали разликата е по-малка или равна на нула (<= 0), с което проверяваме условието, студентът да е дошъл в рамките на от 0 до 30 минути преди изпита.

При всички останали случаи приемаме, че студентът е закъснял, което сме направили по подразбиране, и не е нужна допълнителна проверка.

За финал ни остава да разберем и покажем с каква разлика от времето на изпита е пристигнал, както и дали тази разлика показва време на пристигане преди или след изпита.

Правим проверка дали разликата ни е над един час, за да изпишем съответно часове и минути в желания по задание формат, или е под един час, за да покажем само минути като формат и описание.

Остава да направим още една проверка - дали времето на пристигане на студента е преди или след началото на изпита.

Отпечатване на резултата

Накрая остава да изведем резултата на конзолата. По задание, ако студентът е дошъл точно на време (без нито една минута разлика), не трябва да изваждаме втори резултат. Затова правим следната проверка:

Реално за целите на задачата извеждането на резултата на конзолата може да бъде направен и в по-ранен етап - още при самите изчисления. Това като цяло не е много добра практика. Защо?

Нека разгледаме идеята, че кодът ни не е 10 реда, а 100 или 1000! Някой ден ще се наложи извеждането на резултата да не бъде в конзолата, а да бъде записан във файл или показан на уеб приложение. Тогава на колко места в кода ще трябва да бъдат нанесени корекции поради тази смяна? И дали няма да пропуснем някое място?

Винаги си мислете за кода с логическите изчисления, като за отделна част от, различна от обработката на входните и изходните данни. Той трябва да може да работи без значение как му се подават данните и къде ще трябва да бъде показан резултатът.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/509#0.

Задача: пътешествие

Странно, но повечето хора си плануват от рано почивката. Млад програмист разполага с определен бюджет и свободно време в даден сезон.

Напишете програма, която да приема на входа бюджета и сезона, а на изхода да изкарва къде ще почива програмистът и колко ще похарчи.

Бюджетът определя дестинацията, а сезонът определя колко от бюджета ще бъде изхарчен. Ако е лято, ще почива на къмпинг, а зимата - в хотел. Ако е в Европа, независимо от сезона, ще почива в хотел. Всеки къмпинг или хотел, според дестинацията, има собствена цена, която отговаря на даден процент от бюджета:

 • При 100 лв. или по-малко – някъде в България.
  • Лято30% от бюджета.
  • Зима70% от бюджета.
 • При 1000 лв. или по малко – някъде на Балканите.
  • Лято40% от бюджета.
  • Зима80% от бюджета.
 • При повече от 1000 лв. – някъде из Европа.
  • При пътуване из Европа, независимо от сезона, ще похарчи 90% от бюджета.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и се състои от два реда:

 • На първия ред получаваме бюджета - реално число в интервал [10.00 … 5000.00].
 • На втория ред – един от двата възможни сезона: "summer" или "winter".

Изходни данни

На конзолата трябва да се отпечатат два реда.

 • На първи ред – "Somewhere in {дестинация}" измежду "Bulgaria", "Balkans" и "Europe".
 • На втори ред – "{Вид почивка} – {Похарчена сума}".
  • Почивката може да е между "Camp" и "Hotel".
  • Сумата трябва да е закръглена с точност до втория символ след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход
50
summer
Somewhere in Bulgaria
Camp - 15.00
75
winter
Somewhere in Bulgaria
Hotel - 52.50
312
summer
Somewhere in Balkans
Camp - 124.80
678.53
winter
Somewhere in Balkans
Hotel - 542.82
1500
summer
Somewhere in Europe
Hotel - 1350.00

Насоки и подсказки

Типично, както и при другите задачи, можем да разделим решението на няколко части: четене на входните данни, изчисления, отпечатване на резултата.

Обработка на входните данни

Прочитайки внимателно условието разбираме, че очакваме два реда с входни данни. Първият параметър е реално число, за което е добре да изберем подходящ тип на променливата. За по-голяма точност в изчисленията ще се спрем на decimal като тип за бюджета, а за сезона - string.

Винаги преценявайте какъв тип стойност се подава при входните данни, както и към какъв тип трябва да бъдат конвертирани тези данни, за да работят правилно създадените от вас програмни конструкции!

Пример: Когато в задачата е необходимо да направите парични изчисления, използвайте decimal за по-голяма точност.

Изчисления

Нека си създадем и инициализираме нужните за логиката и изчисленията променливи.

Подобно на примера в предната задача, можем да инициализираме променливите с някои от изходните резултати - с цел спестяване на допълнително инициализиране.

Разглеждайки отново условието на задачата забелязваме, че основното разпределение за това къде ще почиваме се определя от стойността на подадения бюджет, т.е. основната ни логика се разделя на два случая:

 • Ако бюджетът е по-малък от дадена стойност.
 • Ако е по-малък от друга стойност, или е повече от дадена гранична стойност.

Спрямо това как си подредим логическата схема (в какъв ред ще обхождаме граничните стойности), ще имаме повече или по-малко проверки в условията. Помислете защо!

След това е необходимо да направим проверка за стойността на подадения сезон. Спрямо нея ще определим какъв процент от бюджета ще бъде похарчен, както и къде ще почива програмистът - в хотел или на къмпинг.

Пример за един от възможните подходи за решение е:

Винаги можем да инициализираме дадена стойност на параметъра и след това да направим само една проверка. Това ни спестява една логическа стъпка.

Например следният блок:

може да бъде съкратен до този си вид:

Отпечатване на резултата

Остава ни да покажем изчисления резултат на конзолата:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/509#1.

Задача: операции между числа

Напишете програма, която чете две цели числа (n1 и n2) и оператор, с който да се извърши дадена математическа операция с тях. Възможните операции са: събиране (+), изваждане (-), умножение (*), деление (/) и модулно деление (%). При събиране, изваждане и умножение на конзолата трябва да се отпечата резултата и дали той е четен или нечетен. При обикновено деление – единствено резултата, а при модулно деление – остатъка. Трябва да се има предвид, че делителят може да е равен на нула (= 0), а на нула не се дели. В този случай трябва да се отпечата специално съобщение.

Входни данни

От конзолата се прочитат 3 реда:

 • N1цяло число в интервала [0 … 40 000].
 • N2цяло число в интервала [0 … 40 000].
 • Операторедин символ измежду: "+", "-", "*", "/", "%".

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата един ред:

 • Ако операцията е събиране, изваждане или умножение:
  • "{N1} {оператор} {N2} = {резултат} – {even/odd}".
 • Ако операцията е деление:
  • "{N1} / {N2} = {резултат}" – резултатът е форматиран до втория символ след десетичния знак.
 • Ако операцията е модулно деление:
  • "{N1} % {N2} = {остатък}".
 • В случай на деление на 0 (нула):
  • "Cannot divide {N1} by zero".

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
123
12
/
123 / 12 = 10.25 112
0
/
Cannot divide 112 by zero
10
3
%
10 % 3 = 1 10
0
%
Cannot divide 10 by zero
Вход Изход
10
12
+
10 + 12 = 22 - even
10
1
-
10 - 1 = 9 - odd
7
3
*
7 * 3 = 21 - odd

Насоки и подсказки

Задачата не е сложна, но има доста редове код за писане.

Обработка на входните данни

След прочитане на условието разбираме, че очакваме три реда с входни данни. На първите два реда ни се подават цели числа (в указания от заданието диапазон), а на третия - аритметичен символ.

Изчисления

Нека си създадем и инициализираме нужните за логиката и изчисленията променливи. В едната ще пазим резултата от изчисленията, а другата ще използваме за крайния изход на програмата.

Прочитайки внимателно условието разбираме, че има случаи, в които не трябва да правим никакви изчисления, а просто да изведем резултат.

Следователно първо може да проверим дали второто число е 0 (нула), както и дали операцията е деление или модулно деление, след което да инициализираме резултата.

Нека сложим резултата като стойност при инициализацията на output параметъра. По този начин може да направим само една проверка - дали е необходимо да преизчислим и заменим този резултат.

Спрямо това кой подход изберем, следващата ни проверка ще бъде или обикновен else или единичен if. В тялото на тази проверка, с допълнителни проверки за начина на изчисление на резултата спрямо подадения оператор, можем да разделим логиката спрямо структурата на очаквания резултат.

От условието можем да видим, че за събиране (+), изваждане (-) или умножение (*) очакваният резултат има еднаква структура: "{n1} {оператор} {n2} = {резултат} – {even/odd}", докато за деление (/) и за модулно деление (%) резултатът има различна структура.

Завършваме с проверките за събиране, изваждане и умножение:

При кратки и ясни проверки, както в горния пример за четно и нечетно число, е възможно да се използва тернарен оператор. Нека разгледаме възможната проверка с и без тернарен оператор.

Без използване на тернарен оператор кодът е по-дълъг, но се чете лесно:

С използване на тернарен оператор кодът е много по-кратък, но може да изисква допълнителни усилия, за да бъде прочетен и разбран като логика:

Отпечатване на резултата

Накрая ни остава да покажем изчисления резултат на конзолата:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/509#2.

Задача: билети за мач

Група запалянковци решили да си закупят билети за Евро 2016. Цената на билета се определя спрямо две категории:

 • VIP499.99 лева.
 • Normal249.99 лева.

Запалянковците имат определен бюджет, a броят на хората в групата определя какъв процент от бюджета трябва да се задели за транспорт:

 • От 1 до 4 – 75% от бюджета.
 • От 5 до 9 – 60% от бюджета.
 • От 10 до 24 – 50% от бюджета.
 • От 25 до 49 – 40% от бюджета.
 • 50 или повече – 25% от бюджета.

Напишете програма, която да пресмята дали с останалите пари от бюджета могат да си купят билети за избраната категория, както и колко пари ще им останат или ще са им нужни.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно 3 реда:

 • На първия ред е бюджетът – реално число в интервала [1 000.00 … 1 000 000.00].
 • На втория ред е категорията – "VIP" или "Normal".
 • На третия ред е броят на хората в групата – цяло число в интервала [1 … 200].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата един ред:

 • Ако бюджетът е достатъчен:
  • "Yes! You have {N} leva left." – където N са останалите пари на групата.
 • Ако бюджетът НЕ Е достатъчен:
  • "Not enough money! You need {М} leva." – където М е сумата, която не достига.

Сумите трябва да са форматирани с точност до два символа след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
1000
Normal
1
Yes! You have 0.01 leva left. 1 човек : 75% от бюджета отиват за транспорт.
Остават: 1000 – 750 = 250.
Категория Normal: билетът струва 249.99 * 1 = 249.99
249.99 < 250: остават му 250 – 249.99 = 0.01
Вход Изход Обяснения
30000
VIP
49
Not enough money! You need 6499.51 leva. 49 човека: 40% от бюджета отиват за транспорт.
Остават: 30000 – 12000 = 18000.
Категория VIP: билетът струва 499.99 49.
24499.510000000002 < 18000.
Не стигат 24499.51 - 18000 = *6499.51

Насоки и подсказки

Ще прочетем входните данни и ще извършим изчисленията, описани в условието на задачата, за да проверим дали ще стигнат парите.

Обработка на входните данни

Нека прочетем внимателно условието и да разгледаме какво се очаква да получим като входни данни, какво се очаква да върнем като резултат, както и кои са основните стъпки при разбиването на логическата схема.

Като за начало, нека обработим и запазим входните данни в подходящи за това променливи:

Изчисления

Нека създадем и инициализираме нужните за изчисленията променливи:

Нека отново прегледаме условието. Трябва да направим две различни блок изчисления.

От първите изчисления трябва да разберем каква част от бюджета ще трябва да заделим за транспорт. За логиката на тези изчисления забелязваме, че има значение единствено броят на хората в групата. Следователно ще направим логическата разбивка спрямо броя на запалянковците.

Ще използваме условна конструкция - поредица от if-else блокове.

От вторите изчисления трябва да намерим каква сума ще ни е необходима за закупуване на билети за групата. Според условието, това зависи единствено от типа на билетите, които трябва да закупим.

Нека използваме switch-case условна конструкция.

След като сме изчислили какви са транспортните разходи и разходите за билети, ни остава да изчислим крайния резултат и да разберем ще успее ли групата от запалянковци да отиде на Евро 2016 или няма да успее при така подадените параметри.

За извеждането на резултата, за да си спестим една else проверка в конструкцията, приемаме, че групата по подразбиране ще може да отиде на Евро 2016.

Отпечатване на резултата

Накрая ни остава да покажем изчисления резултат на конзолата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/509#3.

Задача: хотелска стая

Хотел предлага два вида стаи: студио и апартамент.

Напишете програма, която изчислява цената за целия престой за студио и апартамент. Цените зависят от месеца на престоя:

Май и октомври Юни и септември Юли и август
Студио – 50 лв./нощувка Студио – 75.20 лв./нощувка Студио – 76 лв./нощувка
Апартамент – 65 лв./нощувка Апартамент – 68.70 лв./нощувка Апартамент – 77 лв./нощувка

Предлагат се и следните отстъпки:

 • За студио, при повече от 7 нощувки през май и октомври: 5% намаление.
 • За студио, при повече от 14 нощувки през май и октомври: 30% намаление.
 • За студио, при повече от 14 нощувки през юни и септември: 20% намаление.
 • За апартамент, при повече от 14 нощувки, без значение от месеца: 10% намаление.

Входни данни

Входът се чете от конзолата и съдържа точно два реда:

 • На първия ред е месецътMay, June, July, August, September или October.
 • На втория ред е броят на нощувкитецяло число в интервала [0 … 200].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата два реда:

 • На първия ред: "Apartment: { цена за целият престой } lv".
 • На втория ред: "Studio: { цена за целият престой } lv".

Цената за целия престой да е форматирана с точност до два символа след десетичния знак.

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
May
15
Apartment: 877.50 lv.
Studio: 525.00 lv.
През май, при повече от 14 нощувки, намаляваме цената на студиото с 30% (50 – 15 = 35), а на апартамента – с 10% (65 – 6.5 =58.5).
Целият престой в апартамент – 877.50 лв.
Целият престой в студио – 525.00 лв.
Вход Изход
June
14
Apartment: 961.80 lv.
Studio: 1052.80 lv
August
20
Apartment: 1386.00 lv.
Studio: 1520.00 lv.

Насоки и подсказки

Ще прочетем входните данни и ще извършим изчисленията според описания ценоразпис и правилата за отстъпките и накрая ще отпечатаме резултата.

Обработка на входните данни

Съгласно условието на задачата очакваме да получим два реда входни данни - на първия ред месеца, през който се планува престой, а на втория - броя нощувки.

Нека обработим и запазим входните данни в подходящи за това параметри:

Изчисления

След това да създадем и инициализираме нужните за изчисленията променливи:

Разглеждайки отново условието забелязваме, че основната ни логика зависи от това какъв месец ни се подава, както и от броя на нощувките.

Като цяло има различни подходи и начини да се направят въпросните проверки, но нека се спрем на основна условна конструкция switch-case, като в различните case блокове ще използваме съответно условни конструкции if и if-else.

Нека започнем с първата група месеци: Май и Октомври. За тези два месеца цената на престой е еднаква и за двата типа настаняване - в студио и в апартамент. Съответно остава само да направим вътрешна проверка спрямо броят нощувки, за да преизчислим съответната цена (ако се налага).

За следващите месеци логиката и изчисленията ще са донякъде идентични.

След като изчислихме какви са съответните цени и крайната сума за престоя - нека да си изведем във форматиран вид резултата, като преди това го запишем в изходните ни параметри - studioInfo и apartmentInfo.

За изчисленията на изходните параметри използваме метода decimal.Round(Decimal, Int32). Този метод закръгля десетично число до зададен брой цифри след десетичния знак. За целта, подаваме на метода данни от тип decimal (studioRent, apartamentPrice) и цяло число (int). В нашия случай ще закръглим десетичното число до две цифри след десетичната точка.

Отпечатване на резултата

Накрая остава да покажем изчислените резултати на конзолата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/509#4.

results matching ""

  No results matching ""