Умение #3 – фундаментални знания за професията (25%)

Фундаменталните знания и умения за програмирането, разработката на софтуер, софтуерното инженерство и компютърните науки формират около 25% от минималните умения на програмиста за започване на работа. Ето по-важните от тези знания и умения:

 • базови математически концепции, свързани с програмирането: координатни системи, вектори и матрици, дискретни и недискретни математически функции, крайни автомати и state machines, понятия от комбинаториката и статистика, сложност на алгоритъм, математическо моделиране и други
 • умения да програмираш - писане на код, работа с данни, ползване на условни конструкции и цикли, работа с масиви, списъци и асоциативни масиви, стрингове и текстообработка, работа с потоци и файлове, ползване на програмни интерфейси (APIs), работа с дебъгер и други
 • структури от данни и алгоритми - списъци, дървета, хеш-таблици, графи, търсене, сортиране, рекурсия, обхождане на дървовидни структури и други
 • обектно-ориентирано програмиране (ООП) – работа с класове, обекти, наследяване, полиморфизъм, абстракция, интерфейси, капсулация на данни, управление на изключения, шаблони за дизайн
 • функционално програмиране (ФП) - работа с ламбда функции, функции от по-висок ред, функции, които връщат като резултат функция, затваряне на състояние във функция (closure) и други
 • бази данни - релационни и нерелационни бази данни, моделиране на бази данни (таблици и връзки между тях), език за заявки SQL, технологии за обектно-релационен достъп до данни (ORM), транзакционност и управление на транзакции
 • мрежово програмиране - мрежови протоколи, мрежова комуникация, TCP/IP, понятия, инструменти и технологии от компютърните мрежи
 • взаимодействие клиент-сървър, комуникация между системи, back-end технологии, front-end технологии, MVC архитектури
 • технологии за сървърнa (back-end) разработка - архитектура на уеб сървър, HTTP протокол, MVC архитектура, REST архитектура, frameworks за уеб разработка, templating engines
 • уеб front-end технологии (клиентска разработка) - HTML, CSS, JS, HTTP, DOM, AJAX, комуникация с back-end, извикване на REST API, front-end frameworks, базови дизайн и UX (user experience) концепции
 • мобилни технологии - мобилни приложения, Android и iOS разработка, мобилен потребителски интерфейс (UI), извикване на сървърна логика
 • вградени системи - микроконтролери, управление на цифров и аналогов вход и изход, достъп до сензори, управление на периферия
 • операционни системи - работа с операционни системи (Linux, Windows и други), инсталация, конфигурация и базова системна администрация, работа с процеси, памет, файлова система, потребители, многозадачност, виртуализация и контейнери
 • паралелно програмиране и асинхронност - управление на нишки, асинхронни задачи, promises, общи ресурси и синхронизация на достъпа
 • софтуерно инженерство - сорс контрол системи, управление на разработката, планиране и управление на задачи, методологии за софтуерна разработка, софтуерни изисквания и прототипи, софтуерен дизайн, софтуерни архитектури, софтуерна документация
 • софтуерно тестване - компонентно тестване (unit testing), test-driven development, QA инженерство, докладване на грешки и тракери за грешки, автоматизация на тестването, билд процеси и непрекъсната интеграция

Трябва да поясним и този път, че езикът за програмиране няма значение за усвояването на всички тези умения. Те се натрупват бавно, в течение на много години практика в професията. Някои знания са фундаментални и могат да се усвояват теоретично, но за пълното им разбиране и осъзнаването им дълбочина, са необходими години практика.

Фундаментални знания и умения за програмирането, разработката на софтуер, софтуерното инженерство и компютърните науки се учат по време на цялостната програма за софтуерни инженери в СофтУни, както и с редица изборни курсове. Работата с разнообразни софтуерни библиотеки, програмни интерфейси (APIs), технологични рамки (frameworks) и софтуерни технологии и тяхното взаимодействие, постепенно изграждат тези знания и умения, така че не очаквайте да ги добиете от единичен курс, книга или проект.

За започване на работа като програмист обикновено са достатъчни само начални познания в изброените по-горе области, а задълбаването става на работното място според използваните технологии и инструменти за разработка в съответната фирма и екип.

results matching ""

  No results matching ""