Обработване на входа

Входът за нашата задача се състои от няколко компонента:

  • На първия ред имаме всички пари, с които Лина ще разполага за пазаруването.
  • На всеки следващ ред ще имаме някакъв вид команда.

Първата част от прочитането е тривиална:

Но във втората има детайл, с който трябва да се съобразим. Условието гласи следното:

Всеки следващ ред ще има определена команда. Когато получите командата "mall.Enter", на всеки следващ ред ще получите стрингове, съдържащи информация относно покупките/действията, които Лина иска да направи.

Тук е моментът, в който трябва да се съобразим, че от втория ред нататък трябва да започнем да четем команди, но едва след като получим командата "mall.Enter", трябва да започнем да ги обработваме. Как можем да направим това? Използването на while или do-while цикъл e добър избор. Ето примерно решение как можем да пропуснем всички команди преди получаване на командата "mall.Enter":

Тук е мястото да отбележим, че извикването на Console.ReadLine() след края на цикъла се използва за преминаване към първата команда за обработване.

results matching ""

    No results matching ""