Задача: числен израз

Бони е изключително могъща вещица. Тъй като силата на природата не е достатъчна, за да се бори успешно с вампири и върколаци, тя започнала да усвоява силата на Изразите. Изразът е много труден за усвояване, тъй като заклинанието разчита на способността за бързо решаване на математически изрази.

За използване на "Израз заклинание", вещицата трябва да знае резултата от математическия израз предварително. Израз заклинанието се състои от няколко прости математически израза. Всеки математически израз може да съдържа оператори за събиране, изваждане, умножение и/или деление.

Изразът се решава без да се вземат под внимание математическите правила при пресмятане на числови изрази. Това означава, че приоритет има последователността на операторите, а не това какъв вид изчисление правят. Израза може да съдържа скоби, като всичко в скобите се пресмята първо. Всеки израз може да съдържа множество скоби, но не може да съдържа вложени скоби:

  • Израз съдържащ (…(…)…) е невалиден.
  • Израз съдържащ (…)…(…) е валиден.

Входни данни

Входните данни се състоят от един ред, който бива подаван от конзолата. Той съдържа математическият израз за пресмятане. Редът винаги завършва със символа "=". Символът "=" означава край на математическия израз.

Входните данни винаги са валидни и във формата, който е описан. Няма нужда да бъдат валидирани.

Изходни данни

Изходните данни трябва да се принтират на конзолата. Изходът се състои от един ред – резултата от пресметнатия математически израз.

Резултатът трябва да бъде закръглен до втората цифра след десетичния знак.

Ограничения

  • Изразите ще състоят от максимум 2500 символа.
  • Числата от всеки математически израз ще са в интервала [1 … 9].
  • Операторите в математическите изрази винаги ще бъдат измежду + (събиране), - (изваждане), / (деление) или * (умножение).
  • Резултатът от математическия израз ще е в интервала [-100000.00 … 100000.00].
  • Позволено време за изпълнение: 0.1 секунди.
  • Позволена памет: 16 MB.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
4+6/5+(4*9–8)/7*2= 8.57 3+(6/5)+(2*3/7)*7/2*(9/4+4*1)= 110.63

results matching ""

    No results matching ""