Пресмятане стойността на подизраза

След това, за пресмятане стойността на подизраза ще използваме същите методи, които използвахме за пресмятане на главния израз - използваме while цикъл, за да четем символи (докато не срещнем символа )). В зависимост от това дали прочетения символ е цифра или оператор, модифицираме резултата на подизраза. Имплементацията на тези операции е аналогична на имплементацията за пресмятане на изрази, описана по-горе, затова смятаме, че читателят не би трябвало да има проблем с нея.

След като приключим калкулацията на резултата от подизраза ни, модифицираме резултата на целия израз в зависимост от стойността на expressionOperator.

results matching ""

    No results matching ""