Прочитане на входните данни

За прочитането на данните от конзолата използваме следната функция:

По условие входните данни се въвеждат на четири отделни реда, по тази причина следва да изпълним предходния код общо четири пъти.

По този начин успяхме да се справим успешно с първата подзадача.

results matching ""

    No results matching ""