Изчисляване на изминатото разстояние

Изминалото време (в часове) пресмятаме като разделим времето на 60 (минутите в един час). Изминатото разстояние намираме като умножим началната скорост с изминалото време (в часове). След това променяме скоростта, като я увеличаваме с 10% по условие. Пресмятането на процентите, както и следващите изминати разстояния, извършваме по следния начин:

  • Интервалът от време (в часове) намираме като разделим зададения интервал в минути на минутите, които се съдържат в един час (60).
  • Изминатото разстояние намираме като умножим интервала (в часове) по скоростта, която получихме след увеличението.
  • Следващата стъпка е да намалим скоростта с 5%, както е зададено по условие.
  • Намираме оставащото разстояние по описания начин в първите две точки.

results matching ""

    No results matching ""