Прочитане на входните данни

Изключително важно при подобен тип задачи, при които се подават някакви координати, е да обърнем внимание на реда, в който се подават, както и правилно да осмислим кои от координатите ще използваме и по какъв начин. В случая, на входа се подават x1, y1, x2, y2, x3, y3 в този си ред. Ако не спазваме тази последователност, решението става грешно. Първо пишем кода, който чете подадените данни:

results matching ""

    No results matching ""