Прочитане на входните данни

Ще прочетем входните данни от конзолата. Създаваме и допълнителната променлива count, която ще следи дали има съществуваща редица числа.

results matching ""

    No results matching ""