Отпечатване на средните редове

От дадените примери виждаме, че средата на фигурата винаги има нечетен брой редове. Забелязваме, че когато е зададено четно число, броят на редовете е равен на предишното нечетно (2 -> 1, 4 -> 3 и т.н.). Създаваме си променлива, която представлява броя редове, които ще има нашият правоъгълник, и я коригираме, ако числото n е четно. След това ще нарисуваме правоъгълника без звездичките. Всеки ред има за начало и край символа % и между тях 2 * n - 2 празни места (ширината е 2 * n и вадим 2 за двата процента в края). Не забравяйте да преместите кода за последния ред след цикъла.

Можем да стартираме и тестваме кода до тук. Всичко без двете звездички в средата трябва да работи коректно.

results matching ""

    No results matching ""