Обработване и извеждане на резултат

Необходимо е да вложим пет for цикъла един в друг, по един за всяка променлива. За да гарантираме условието последната цифра d3 да бъде по-голяма от първите две, ще използваме вградената функция Math.Max(…).

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/515#0.

results matching ""

    No results matching ""