Насоки и подсказки

Решението на задачата можем да разделим мислено на три час¬ти:

  • Прочитане на входните данни – в настоящата задача това включва прочитането на две числа n и l, всяко на отделен ред.
  • Обработка на входните данни – използване на вложени цикли за преминаване през всеки възможен символ за всеки от петте символа на паролата.
  • Извеждане на резултат – отпечатване на всяка "тъпа" парола, която отговаря на условията.

results matching ""

    No results matching ""