Глава 7.2. По-сложни цикли – изпитни задачи

Вече научихме как може да изпълним даден блок от команди повече от веднъж използвайки for цикъл. В предходната глава разгледахме още няколко циклични конструкции, които биха ни помогнали при решаването на по-сложни проблеми, а именно:

  • цикли със стъпка
  • вложени цикли
  • while цикли
  • do-while цикли
  • безкрайни цикли и излизане от цикъл (break оператор)
  • конструкцията try-catch

results matching ""

    No results matching ""