Решение с for цикъл

Решението на задачата за магическите числа следва същата концепция (отново трябва да генерираме всички комбинации за n елемента). Следвайки тези стъпки, опитайте да решите задачата сами.

  • Декларирайте и инициализирайте променлива от целочислен тип int и прочетете входа от конзолата.
  • Вложете шест for цикъла един в друг, по един за всяка цифра на търсените 6-цифрени числа.
  • В последния цикъл, чрез if конструкция проверете дали произведението на шестте цифри е равно на магическото число.

results matching ""

    No results matching ""