Конструкция на try-catch

Конструкцията try-catch има различни варианти, но за сега ще се запознаем само с най-основния от тях:

В следващата задача ще видим нагледно, как да се справим в ситуация, в която потребителят въвежда вход, различен от число (например string вместо int), чрез try-catch.

results matching ""

    No results matching ""