Какво представлява стъпката?

Стъпката е тази част от конструкцията на for цикъла, която указва с колко да се увеличи или намали стойността на водещата му променлива. Тя се декларира последна в скелета на for цикъла.

Най-често е с размер 1 и в такъв случай, вместо да пишем i += 1 или i -= 1, можем да използваме операторите i++ или i--. Ако искаме стъпката ни да е различна от 1, при увеличение използваме оператора i += + размера на стъпката, а при намаляване i -= + размера на стъпката. При стъпка 10, цикълът би изглеждал по следния начин:

Следва поредица от примерни задачи, решението на които ще ни помогне да разберем по-добре употребата на стъпката във for цикъл.

results matching ""

    No results matching ""