Пример: числата от 1 до N през 3

Да се напише програма, която отпечатва числата от 1 до n със стъпка 3. Например, ако n = 100, то резултатът ще е: 1, 4, 7, 10, …, 94, 97, 100.

Можем да решим задачата чрез следната поредица от действия (алгоритъм):

  • Четем числото n от входа на конзолата.
  • Изпълняваме for цикъл от 1 до n с размер на стъпката 3.
  • В тялото на цикъла отпечатваме стойността на текущата стъпка.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/514#0.

results matching ""

    No results matching ""