Насоки и подсказки

Можем да решим задачата с два вложени цикъла (по редове и колони) с печатане в тях и излизане при достигане на последното число. Ето идеята, разписана по-подробно:

 • Създаваме променлива n, на която присвояваме целочислена стойност от входа на конзолата.
 • Създаваме променлива num с начална стойност 1. Тя ще пази броя на отпечатаните числа. При всяка итерация ще я увеличаваме с 1 и ще я принтираме.
 • Създаваме външен for цикъл, който ще отговаря за редовете в таблицата. Наименуваме променливата на цикъла row и ѝ задаваме начална стойност 0. За условие слагаме row < n. Размерът на стъпката е 1.
 • В тялото на цикъла създаваме вътрешен for цикъл, който ще отговаря за колоните в таблицата. Наименуваме променливата на цикъла col и ѝ задаваме начална стойност 0. За условие слагаме col < row (row = брой цифри на ред). Размерът на стъпката е 1.
 • В тялото на вложения цикъл:
  • Проверяваме дали col > 1, ако да – принтираме разстояние. Ако не направим тази проверка, а директно принтираме разстоянието, ще имаме ненужно такова в началото на всеки ред.
  • Отпечатваме числото num в текущата клетка на таблицата и го увеличаваме с 1.
  • Правим проверка за num > n. Ако num е по-голямо от n, прекъсваме въртенето на вътрешния цикъл.
 • Отпечатваме празен ред, за да преминем на следващия.
 • Отново проверяваме дали num > n. Ако е по-голямо, прекъсваме изпълнението на програмата ни чрез break.

results matching ""

  No results matching ""