Do-while цикъл

Следващият цикъл, с който ще се запознаем, е do-while, в превод - прави-докато. По структура, той наподобява while, но има съществена разлика между тях. Тя се състои в това, че do-while ще изпълни тялото си поне веднъж. Защо се случва това? В конструкцията на do-while цикъла, условието винаги се проверява след тялото му, което от своя страна гарантира, че при първото завъртане на цикъла, кодът ще се изпълни, а проверката за край на цикъл ще се прилага върху всяка следваща итерация на do-while.

Следва обичайната поредица от примерни задачи, чиито решения ще ни помогнат да разберем по-добре do-while цикъла.

results matching ""

    No results matching ""