Отпечатване на горната част на знака

За да начертаем редовете, в които знака се "разширява", трябва да създадем цикъл, който да се завърти n брой пъти. Структурата на един ред се състои от начало ., // + среда _ + \\ и край .. За да можем да използваме отново създадените променливи, трябва да намалим dots с 1 и underscopes с 2, защото ние вече сме отпечатали първия ред, а точките и долните черти в горната част от фигурата на всеки ред намаляват.

На всяка следваща итерация началото и краят намаляват с 1, а средата се увеличава с 2.

results matching ""

    No results matching ""