Прочитане на входните данни

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще се състоят само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

След като вече сме декларирали и инициализирали входните данни, трябва да разделим крепостта на три части:

  • покрив
  • тяло
  • основа

results matching ""

    No results matching ""