Задача: чертане на крепост

Да се напише програма, която прочита от конзолата цяло число n и чертае крепост с ширина 2 * n колони и височина n реда като в примерите по-долу. Лявата и дясната колона във вътрешността си са широки n / 2.

Входни данни

Входът е цяло число n в интервала [3 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата n текстови реда, изобразяващи крепостта, точно както в примерите.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3 /^\/^\
|    |
\_/\_/
4 /^^\/^^\
|      |
|      |
\__/\__/
Вход Изход Вход Изход
5 /^^\__/^^\
|        |
|        |
|   __   |
\__/  \__/
8 /^^^^\____/^^^^\
|              |
|              |
|              |
|              |
|              |
|     ____     |
\____/    \____/

results matching ""

    No results matching ""