Прочитане на входните данни и отпечатване на началния ред

От условието на задачата виждаме, че входните данни ще бъдат прочетени само от един ред, който ще съдържа в себе си едно цяло число в интервала [3 … 1000]. По тази причина ще използваме променлива от тип int.

Можем да разделим фигурата на 3 части - горна, средна и долна. Горната част се състои от две подчасти - начален ред и тяло на стрелката. От примерите виждаме, че броят на външните точки в началния ред и в тялото на стрелката са (n - 1) / 2. Тази стойност можем да запишем в променлива outerDots.

Броят на вътрешните точки в тялото на стрелката е (n - 2). Трябва да създадем променлива с име innerDots, която ще пази тази стойност.

От примерите можем да видим структурата на началния ред. Трябва да използваме декларираните и инициализирани от нас променливи outerDots и n, за да отпечатаме началния ред.

results matching ""

    No results matching ""