Пример: квадратна рамка

Да се напише програма, която въвежда цяло положително число n и чертае на конзолата квадратна рамка с размер n * n.

Вход Изход Вход Изход
3 + - +
| - |
+ - +
4 + - - +
| - - |
| - - |
+ - - +
Вход Изход Вход Изход
5 + - - - +
| - - - |
| - - - |
| - - - |
+ - - - +
6 + - - - - +
| - - - - |
| - - - - |
| - - - - |
| - - - - |
+ - - - - +

Насоки и подсказки

Можем да решим задачата по следния начин:

  • Четем от конзолата числото n.
  • Отпечатваме горната част: първо знак +, после n-2 пъти - и накрая знак +.
  • Отпечатваме средната част: печатаме n-2 реда като първо печатаме знак |, после n-2 пъти - и накрая отново знак |. Това можем да го постигнем с вложени цикли.
  • Отпечатваме долната част: първо +, после n-2 пъти - и накрая +.

Ето и примерна имплементация на описаната идея, с вложени цикли:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/512#4.

results matching ""

    No results matching ""