Създаване на уеб форма

Отваряме и редактираме файла Views/Home/Index.cshtml. Изтриваме всичко и въвеждаме следния код:

Този код създава уеб форма <form> с едно поле "rating" за въвеждане на число в интервала [0 … 100] и бутон [Draw] за изпращане на данните от формата към сървъра. Действието, което ще обработи данните, се казва /Home/DrawRatings, което означава метод DrawRatings в контролер Home, който се намира във файла HomeController.cs. След формата се отпечатва съдържанието на ViewBag.Stars. Кодът, който ще се съдържа в него, ще бъде динамично генериран от контролера HTML с поредица от звездички.

results matching ""

    No results matching ""