Отпечатване на покрива

След като сме изчислили дължината на покрива, завъртаме цикъл от 0 до roofLength. На всяка итерация ще:

  • Изчисляваме броя тирета, които трябва да изрисуваме. Броят ще е равен на (n - stars) / 2. Записваме го в променлива padding.

  • Отпечатваме на конзолата: "тирета" (padding / 2 на брой пъти) + "звезди" (stars пъти) + "тирета" (padding / 2 пъти).

  • Преди да свърши итерацията на цикъла добавяме 2 към stars (броя на звездите).

Не е добра идея да правим събирания на много на брой символни низове по показания по-горе начин, защото това води до проблеми със скоростта (performance issues). За повече информация посетете: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B7#String_Builder

results matching ""

    No results matching ""