Изчисляване дължината на покрива

За да начертаем покрива, записваме колко ще е началният брой звезди в променлива stars:

  • Ако n е четно число, ще са 2 броя.
  • Ако е нечетно, ще е 1 брой.

Изчисляваме дължината на покрива. Тя е равна на половината от n. Резултата записваме в променливата roofLength.

Важно е да се отбележи че, когато n е нечетно число, дължината на покрива е по-голяма с един ред от тази на основата. В езика C#, когато два целочислени типа се делят и има остатък, то резултата ще е числото без остатъка.

Пример:

int result = 3 / 2; // резултат 1

Ако искаме да закръглим нагоре, трябва да използваме метода Math.Ceiling(…): int result = (int)Math.Ceiling(3 / 2f); В този пример делението не е от 2 целочислени числа. "f" след число показва, че даденото число е от тип float (число с плаваща запетая). Резултатът от 3 / 2f е 1.5f. Math.Ceiling(…) закръгля делението нагоре. В нашият случай 1.5f ще стане 2. (int) се използва, за да може да трансформираме типа обратно в int.

results matching ""

    No results matching ""