Прочитане на входните данни и чертане на горната част на диаманта

Прочитаме стойността на n от конзолата и я записваме в променлива от тип int.

Започваме да чертаем горната част на диаманта. Първото нещо, което трябва да направим, е да изчислим началната стойност на външната бройка тирета leftRight (тиретата от външната част на звездите). Тя е равна на (n - 1) / 2, закръглено надолу.

След като сме изчислили leftRight, започваме да чертаем горната част на диаманта. Може да започнем, като завъртим цикъл от 0 до n / 2 + 1 (закръглено надолу).

При всяка итерация на цикъла трябва да се изпълнят следните стъпки:

  • Рисуваме по конзолата левите тирета (с дължина leftRight) и веднага след тях първата звезда.

  • Ще изчислим разстоянието между двете звезди. Може да го изчислим като извадим от n дължината на външните тирета, както и числото 2 (бройката на звездите, т.е. очертанията на диаманта). Резултата от тази разлика записваме в променлива mid.

  • Ако mid е по-малко от 0, то тогава знаем, че на реда трябва да има 1 звезда. Ако е по-голямо или равно на 0, то тогава трябва да начертаем тирета с дължина mid и една звезда след тях.
  • Рисуваме на конзолата десните външни тирета с дължина leftRight.

  • В края на цикъла намаляваме leftRight с 1 (звездите се отдалечават).

Готови сме с горната част.

results matching ""

    No results matching ""