Задача: умната Лили

Лили вече е на N години. За всеки свой рожден ден тя получава подарък. За нечетните рождени дни (1, 3, 5, …, n) получава играчки, а за всеки четен (2, 4, 6, …, n) получава пари. За втория рожден ден получава 10.00 лв., като сумата се увеличава с 10.00 лв. за всеки следващ четен рожден ден (2 -> 10, 4 -> 20, 6 -> 30 и т.н.). През годините Лили тайно е спестявала парите. Братът на Лили, в годините, които тя получава пари, взима по 1.00 лев от тях. Лили продала играчките, получени през годините, всяка за P лева и добавила сумата към спестените пари. С парите искала да си купи пералня за X лева. Напишете програма, която да пресмята колко пари е събрала и дали ѝ стигат да си купи пералня.

Входни данни

От конзолата се прочитат 3 числа, всяко на отделен ред:

 • Възрастта на Лили – цяло число в интервала [1 … 77].
 • Цената на пералнята – число в интервала [1.00 … 10 000.00].
 • Единична цена на играчкацяло число в интервала [0 … 40].

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата един ред:

 • Ако парите на Лили са достатъчни:
  • Yes! {N}” – където N е остатъка пари след покупката
 • Ако парите не са достатъчни:
  • No! {M}” – където M е сумата, която не достига
 • Числата N и M трябва да са форматирани до втория знак след десетичната точка.

Примерен вход и изход

Вход Изход Коментари
10
170.00
6
Yes! 5.00

Първи рожден ден получава играчка; 2ри -> 10 лв.; 3ти -> играчка; 4ти -> 10 + 10 = 20 лв.; 5ти -> играчка; 6ти -> 20 + 10 = 30 лв.; 7ми -> играчка; 8ми -> 30 + 10 = 40 лв.; 9ти -> играчка; 10ти -> 40 + 10 = 50 лв.
Спестила е -> 10 + 20 + 30 + 40 + 50 = 150 лв.. Продала е 5 играчки по 6 лв. = 30 лв..
Брат ѝ взел 5 пъти по 1 лев = 5 лв. Остават -> 150 + 30 – 5 = 175 лв. 175 >= 170 (цената на пералнята) успяла е да я купи и са ѝ останали 175-170 = 5 лв.

21
1570.98
3
No! 997.98

Спестила е 550 лв.. Продала е 11 играчки по 3 лв. = 33 лв. Брат ѝ взимал 10 години по 1 лев = 10лв. Останали 550 + 33 – 10 = 573 лв.
573 < 1570.98не е успяла да купи пералня. Не ѝ достигат 1570.98–573 = 997.98 лв.

results matching ""

  No results matching ""