Форматиране и отпечатване на изходните данни

Накрая остава да отпечатаме получените резултати, като се съобразим с форматирането, указано в условието, т.е. сумата трябва да е закръглена до две цифри след десетичния знак:

В случая избрахме да използваме условния оператор (?:) (наричан още тернарен оператор), тъй като записът е по-кратък. Синтаксисът му е следният: операнд1 ? операнд2 : операнд3. Първият операнд трябва да е от булев тип (т.е. да връща true/false). Ако операнд1 върне стойност true, то ще се изпълни операнд2, а ако върне falseоперанд3. В нашия случай проверяваме дали събраните пари от Лили стигат за една пералня. Ако те са повече или равни на цената на пералнята, то проверката savedMoney >= priceOfWashingMachine ще върне true и ще се отпечата „Yes! …“, а ако е по-малко – резултатът ще е false и ще се отпечата “No! …”. Разбира се, вместо условния оператор, можем да използваме и if проверки.

Повече за условния оператор: https://www.dotnetperls.com/ternary, https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ty67wk28.aspx.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/511#1.

results matching ""

    No results matching ""