Изчисляване на спестяванията

С for цикъл преминаваме през всеки рожден ден на Лили. Когато водещата променлива е четно число, това означава, че Лили е получила пари и съответно прибавяме тези пари към общите ѝ спестявания. Едновременно с това изваждаме по 1 лев - парите, които брат ѝ взема. След това увеличаваме стойността на променливата moneyForBirthday, т.е. увеличаваме с 10 сумата, която тя ще получи на следващия си рожден ден. Обратно, когато водещата променлива е нечетно число, увеличаваме броя на играчките. Проверката за четност осъществяваме чрез деление с остатък (%) на 2 – когато остатъкът е 0, числото е четно, а при остатък 1 - нечетно.

Към спестяванията на Лили прибавяме и парите от продадените играчки:

results matching ""

    No results matching ""