Задача: логистика

Отговаряте за логистиката на различни товари. В зависимост от теглото на всеки товар е нужно различно превозно средство и струва различна цена на тон:

 • До 3 тонамикробус (200 лева на тон).
 • От над 3 и до 11 тонакамион (175 лева на тон).
 • Над 11 тона – влак (120 лева на тон).

Вашата задача е да изчислите средната цена на тон превозен товар, както и колко процента от товара се превозват с всяко превозно средство.

Входни данни

От конзолата се четат поредица от числа, всяко на отделен ред:

 • Първи ред: брой на товарите за превоз – цяло число в интервала [1 … 1000].
 • На всеки следващ ред се подава тонажът на поредния товарцяло число в интервала [1 … 1000].

Изходни данни

Да се отпечатат на конзолата 4 реда, както следва:

 • Ред #1средната цена на тон превозен товар (закръглена до втория знак след десетичната точка).
 • Ред #2процентът товар, превозван с микробус (между 0.00% и 100.00%, закръглен до втория знак след десетичната точка).
 • Ред #3процентът товар, превозвани с камион (между 0.00% и 100.00%).
 • Ред #4процентът товар, превозвани с влак (между 0.00% и 100.00%).

Примерен вход и изход

Вход Изход Обяснения
4
1
5
16
3
143.80
16.00%
20.00%
64.00%
С микробус се превозват два от товарите 1 + 3, общо 4 тона.
С камион се превозва един от товарите: 5 тона.
С влак се превозва един от товарите: 16 тона.
Сумата от всички товари е: 1 + 5 + 16 + 3 = 25 тона.
Процент товар с микробус: 4/25*100 = 16.00%
Процент товар с камион: 5/25*100 = 20.00%
Процент товар с влак: 16/25*100 = 64.00%
Средна цена на тон превозен товар: (4 * 200 + 5 * 175 + 16 * 120) / 25 = 143.80
Вход Изход Вход Изход
5
2
10
20
1
7
149.38
7.50%
42.50%
50.00%
4
53
7
56
999
120.35
0.00%
0.63%
99.37%

results matching ""

  No results matching ""