Насоки и подсказки

Първо ще прочетем теглото на всеки товар и ще сумираме колко тона се превозват съответно с микробус, камион и влак и ще изчислим и общите тонове превозени товари. Ще пресметнем цените за всеки вид транспорт според превозените тонове и общата цена. Накрая ще пресметнем и отпечатаме общата средна цена на тон и каква част от товара е превозена с всеки вид транспорт процентно.

Декларираме си нужните променливи, например: countOfLoads – броя на товарите за превоз (прочитаме ги от конзолата), sumOfTons – сумата от тонажа на всички товари, microbusTons, truckTons, trainTons – променливи, пазещи сумата от тонажа на товарите, превозвани съответно с микробус, камион и влак.

Ще ни трябва for цикъл от 0 до countOfLoads-1, за да обходим всички товари. За всеки товар прочитаме теглото му (в тонове) от конзолата и го запазваме в променлива, например tons. Прибавяме към сумата от тонажа на всички товари (sumOfTons) теглото на текущия товар (tons). След като сме прочели теглото на текущия товар, трябва да определим кое превозно средство ще се ползва за него (микробус, камион или влак). За целта ще ни трябват if-else проверки:

  • Ако стойността на променливата tons е по-малка от 3, увеличаваме стойността на променливата microbusTons със стойността на tons:

    microbusTons += tons;
    
  • Иначе, ако стойността tons е до 11, увеличаваме truckTons с tons.

  • Ако tons e повече от 11, увеличаваме trainTons с tons.

Преди да отпечатаме изхода трябва да изчислим процента на тоновете, превозвани с всяко превозно средство и средната цена на тон. За средната цена на тон ще си декларираме още една помощна променлива totalPrice, в която ще сумираме общата цена на всички превозвани товари (с микробус, камион и влак). Средната цена ще получим, разделяйки totalPrice на sumOfTons. Остава сами да изчислите процента на тоновете, превозвани с всяко превозно средство, и да отпечатате резултатите, спазвайки формата в условието.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/511#5.

results matching ""

    No results matching ""