Прочитане на входните данни

Преди да преминем към самото прочитане на входните данни трябва да си декларираме променливите, в които ще ги съхраняваме. Това означава да им изберем подходящ тип данни и подходящи имена.

В променливата n ще съхраняваме броя на числата, които ще четем от конзолата. Избираме тип int, защото в условието е упоменато, че n e цяло число в диапазона от 1 до 1000. За променливите, в които ще пазим процентите, избираме тип double, тъй като се очаква те не винаги да са цели числа. Допълнително си декларираме и променливите cntP1, cntP2 и т.н., в които ще пазим броя на числата от съответната група, като за тях отново избираме тип int.

След като сме си декларирали нужните променливи, можем да пристъпим към прочитането на числото n от конзолата:

results matching ""

    No results matching ""