Задача: хистограма

Дадени са n цели числа в интервала [1 … 1000]. От тях някакъв процент p1 са под 200, процент p2 са от 200 до 399, процент p3 са от 400 до 599, процент p4 са от 600 до 799 и останалите p5 процента са от 800 нагоре. Да се напише програма, която изчислява и отпечатва процентите p1, p2, p3, p4 и p5.

Пример: имаме n = 20 числа: 53, 7, 56, 180, 450, 920, 12, 7, 150, 250, 680, 2, 600, 200, 800, 799, 199, 46, 128, 65. Получаваме следното разпределение и визуализация:

Група Числа Брой числа Процент
< 200 53, 7, 56, 180, 12, 7, 150, 2, 199, 46, 128, 65 12 p1 = 12 / 20 * 100 = 60.00%
200 … 399 250, 200 2 p2 = 2 / 20 * 100 = 10.00%
400 … 599 450 1 p3 = 1 / 20 * 100 = 5.00%
600 … 799 680, 600, 799 3 p4 = 3 / 20 * 100 = 15.00%
≥ 800 920, 800 2 p5 = 2 / 20 * 100 = 10.00%

Входни данни

На първия ред от входа стои цялото число n (1 ≤ n ≤ 1000), което представлява броя редове с числа, които ще ни бъдат подадени. На следващите n реда стои по едно цяло число в интервала [1 … 1000] – числата, върху които да бъде изчислена хистограмата.

Изходни данни

Да се отпечата на конзолата хистограма от 5 реда, всеки от които съдържа число между 0% и 100%, форматирано с точност две цифри след десетичния знак (например 25.00%, 66.67%, 57.14%).

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
3
1
2
999
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
33.33%
4
53
7
56
999
75.00%
0.00%
0.00%
0.00%
25.00%
Вход Изход Вход Изход
7
800
801
250
199
399
599
799
14.29%
28.57%
14.29%
14.29%
28.57%
9
367
99
200
799
999
333
555
111
9
33.33%
33.33%
11.11%
11.11%
11.11%
Вход Изход
14
53
7
56
180
450
920
12
7
150
250
680
2
600
200
57.14%
14.29%
7.14%
14.29%
7.14%

results matching ""

    No results matching ""