Насоки и подсказки

Програмата, която решава този проблем, можем да разделим мислено на три части:

  • Прочитане на входните данни – в настоящата задача това включва прочитането на числото n, последвано от n на брой цели числа, всяко на отделен ред.
  • Обработка на входните данни – в случая това означава разпределяне на числата по групи и изчисляване на процентното разделение по групи.
  • Извеждане на краен резултат – отпечатване на хистограмата на конзолата в посочения формат.

Преди да продължим напред ще направим едно малко отклонение от настоящата тема, а именно ще споменем накратко, че в програмирането всяка променлива е от някакъв тип данни. В тази задача ще използваме числовите типове int за цели числа и double за дробни. Често, за улеснение, програмистите изпускат изричното уточняване на типа, като го заместват с ключовата дума var. С цел по-лесно разбиране ние ще изписваме типа при декларацията на променливите.

Сега ще преминем към имплементацията на всяка от горепосочените точки.

results matching ""

    No results matching ""