Изчисляване на процентите

След като сме определили колко числа има във всяка група, можем да преминем към изчисляването на процентите, което е и главна цел на задачата. За това ще използваме следната формула:

(процент на група) = (брой числа в група) * 100 / (брой на всички числа)

Тази формула в програмния код изглежда по следния начин:

Ако разделим на 100 (число тип int) вместо на 100.0 (число тип double), ще се извърши така нареченото целочислено деление и в променливата ще се запази само цялата част от делението, а това не е желания от нас резултат. Например: 5 / 2 = 2, а 5 / 2.0 = 2.5. Имайки това предвид, формулата за първата променлива ще изглежда така:

За да стане още по-ясно какво се случва, нека разгледаме следния пример:

Вход Изход
3
1
2
999
66.67%
0.00%
0.00%
0.00%
33.33%

В случая n = 3. За цикъла имаме:

  • i = 0 - прочитаме числото 1, което е по-малко от 200 и попада в първата група (p1), увеличаваме брояча на групата (cntP1) с 1.
  • i = 1 – прочитаме числото 2, което отново попада в първата група (p1) и увеличаваме брояча ѝ (cntP1) отново с 1.
  • i = 2 – прочитаме числото 999, което попада в последната група (p5), защото е по-голямо от 800, и увеличаваме брояча на групата (cntP5) с 1.

След прочитането на числата в група p1 имаме 2 числа, а в p5 имаме 1 число. В другите групи нямаме числа. Като приложим гореспоменатата формула, изчисляваме процентите на всяка група. Ако във формулата умножим по 100, вместо по 100.0 ще получим за група p1 66%, а за група p5 – 33% (няма да има дробна част).

results matching ""

    No results matching ""