Задача: еднакви двойки

Дадени са 2 * n числа. Първото и второто формират двойка, третото и четвъртото също и т.н. Всяка двойка има стойност – сумата от съставящите я числа. Напишете програма, която проверява дали всички двойки имат еднаква стойност.

В случай, че е еднаква отпечатайте "Yes, value=…" + стойността, в противен случай отпечатайте максималната разлика между две последователни двойки в следния формат - "No, maxdiff=…" + максималната разлика.

Входът се състои от число n, следвано от 2*n цели числа, всички по едно на ред.

Примерен вход и изход

Вход Изход Коментар
3
1
2
0
3
4
-1
Yes, value=3 стойности = {3, 3, 3}
еднакви стойности
2
1
2
2
2
No, maxdiff=1 стойности = {3, 4}
разлики = {1}
макс. разлика = 1
4
1
1
3
1
2
2
0
0
No, maxdiff=4 стойности = {2, 4, 4, 0}
разлики = {2, 0, 4}
макс. разлика = 4
1
5
5
Yes, value=10 стойности = {10}
една стойност
еднакви стойности
2
-1
0
0
-1
Yes, value=-1 стойности = {-1, -1}
еднакви стойности
2
-1
2
0
-1
No, maxdiff=2 стойности = {1, -1}
разлики = {2}
макс. разлика = 2

Насоки и подсказки

Прочитаме входните числа по двойки. За всяка двойка пресмятаме сумата ѝ. Докато четем входните двойки, за всяка двойка, без първата, трябва да пресметнем разликата с предходната. За целта е необходимо да пазим в отделна променлива сумата на предходната двойка. Накрая намираме най-голямата разлика между две двойки. Ако е 0, печатаме “Yes” + стойността, в противен случай - “No” + разликата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/510#11.

results matching ""

    No results matching ""