Създаване на помощни променливи

След това да създадем и инициализираме нужните за изчисленията променливи:

Разглеждайки отново условието забелязваме, че основната ни логика зависи от това какъв месец ни се подава, както и от броя на нощувките.

Като цяло има различни подходи и начини да се направят въпросните проверки, но нека се спрем на основна условна конструкция switch-case, като в различните case блокове ще използваме съответно условни конструкции if и if-else.

results matching ""

    No results matching ""