Пример: вид животно

Напишете програма, която принтира вида на животно според името му:

  • dog -> mammal
  • crocodile, tortoise, snake -> reptile
  • others -> unknown

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход Вход Изход
tortoise reptile dog mammal elephant unknown

Решение

Можем да решим задачата чрез switch-case проверки с множество етикети по следния начин:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/508#9.

results matching ""

    No results matching ""