Глава 3.2. Прости проверки – изпитни задачи

В предходната глава разгледахме условните конструкции в езика C#, чрез които можем да изпълняваме различни действия в зависимост от някакво условие. Споменахме още какъв е обхватът на една променлива (нейният scope), както и как постъпково да проследяваме изпълнението на нашата програма (т.нар. дебъгване). В настоящата глава ще упражним работата с логически проверки, като разгледаме някои задачи, давани на изпити. За целта нека първо си припомним конструкцията на логическата проверка:

if (булев израз)
{
    // тяло на условната конструкция;
}
else
{
    // тяло на else-конструкция;
}

if проверките се състоят от:

  • if клауза
  • булев израз - променлива от булев тип (bool) или булев логически израз (израз, който връща резултат true/false)
  • тяло на конструкцията - съдържа произволен блок със сорс код
  • else клауза и нейният блок със сорс код (незадължително)

results matching ""

    No results matching ""