Насоки и подсказки

Ще прочетем входните данни и в зависимост от разстоянието ще изберем най-евтиния транспорт. За целта ще използваме няколко проверки.

Обработка на входните данни

В условието на задачата е дадена информация за входа и изхода. Съответно, първите два реда от решението ще съдържат декларирането и инициализирането на двете променливи, в които ще пазим стойностите на входните данни. За първия ред е упоменато, че съдържа цяло число, затова и променливата, която ще бъде декларирана, е от тип int. За втория ред указанието е, че съдържа дума, съответно променливата е от тип string.

Преди да започнем проверките е нужно да декларираме и една променлива, в която ще пазим стойността на цената за транспорт.

results matching ""

    No results matching ""