Извършване на проверки

Времето за игра вече е изчислено, което ни води до следващата стъпка - сравняване на времето за игра на Том с нормата, от която зависи дали котката може да се наспива добре. За целта ще използваме if-else проверка, като в if клаузата ще проверим дали времето за игра е по-голямо от 30 000 (нормата).

Обработка на изходните данни

Какъвто и резултат да ни върне проверката, то трябва да разпечатаме колко е разликата в часове и минути. Това ще направим с placeholder и променливите, в които изчислихме стойностите на часовете и минутите, като форматирането ще е според условието за изход.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/507#2.

results matching ""

    No results matching ""