Насоки и подсказки

За да решим задачата, ще прочетем входа, ще извършим няколко проверки и изчисления и ще отпечатаме резултата.

Обработка на входните данни и прилежащи изчисления

Първо трябва да проверим какви ще са входните данни и да изберем какви променливи ще използваме.

За да решим задачата е нужно да изчислим колко литра вино ще получим на база входните данни. От условието на задачата виждаме, че за да пресметнем количеството вино в литри, трябва първо да разберем какво е количеството грозде в килограми, което ще се получи от тази реколта. За тази цел ще декларираме една променлива, на която ще присвоим стойност, равна на 40% от резултата от умножението на площта на лозето и количеството грозде, което се получава от 1 кв. м.

След като сме извършили тези пресмятания, сме готови да пресметнем и количеството вино в литри, което ще се получи от тази реколта. За тази цел декларираме още една променлива, в която ще пазим това количество, а от условието стигаме до извода, че за да го пресметнем, е нужно да разделим количеството грозде в кг на 2.5.

results matching ""

    No results matching ""