Проверки с if-else конструкция

Конструкцията if може да съдържа и else клауза, с която да окажем конкретно действие в случай, че булевият израз (който е зададен в началото if (булев израз)) върне отрицателен резултат (false). Така построена, условната конструкция наричаме if-else и поведението ѝ е следното: ако резултатът от условието е позитивен (true) - извършваме едни действия, a когато е негативен (false) - други. Форматът на конструкцията е:

if (булево условие)
{
    // тяло на условната конструкция;
}
else
{
    // тяло на else-конструкция;
}

results matching ""

    No results matching ""