Писане на програмния код

Следва да напишем действието ConvertCurrency() за конвертиране на въведената сума от лева в избраната валута:

private void ConvertCurrency()
{
 var originalAmount = this.numericUpDownAmount.Value;
 var convertedAmount = originalAmount;
 if (this.comboBoxCurrency.SelectedItem.ToString() == "EUR")
   {
    convertedAmount = originalAmount / 1.95583m;
   }
 else if (this.comboBoxCurrency.SelectedItem.ToString() == "USD")
   {
    convertedAmount = originalAmount / 1.80810m;
   }
 else if (this.comboBoxCurrency.SelectedItem.ToString() == "GBP")
   {
    convertedAmount = originalAmount / 2.54990m;
   }
 this.labelResult.Text = originalAmount + " лв. = " +
 Math.Round(convertedAmount, 2) + " " + this.comboBoxCurrency.SelectedItem;
}

Горният код взима сумата за конвертиране от полето numericUpDownAmount и избраната валута за резултата от полето comboBoxCurrency. След това с условна конструкция, според избраната валута, сумата се дели на валутния курс (който е фиксиран твърдо в сорс кода). Накрая се генерира текстово съобщение с резултата (закръглен до 2 цифри след десетичния знак) и се записва в зелената кутийка labelResult. Опитайте!

Ако имате проблеми с примера по-горе, гледайте видеото в началото на тази глава или питайте във форума на СофтУни: https://softuni.bg/forum.

results matching ""

  No results matching ""