Събития и обработчици на събития

Трябва да хванем следните събития, за да напишем C# кода, който ще се изпълни при настъпването им:

  • Събитието ValueChanged на контролата за въвеждане на число numericUpDownAmount:

  • Събитието Load на формата FormConverter
  • Събитието SelectedIndexChanged на падащия списък за избор на валута comboBoxCurrency

Ще използваме следния C# код за обработка на събитията:

private void FormConverter_Load(object sender, EventArgs e)
{
  this.comboBoxCurrency.SelectedItem = "EUR";
}

private void numericUpDownAmount_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
  ConvertCurrency();
}

private void comboBoxCurrency_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
  ConvertCurrency();
}

Задачата на горния код е да избере при стартиране на програмата валута “EUR” и при промяна на стойностите в полето за сума или при смяна на валутата, да изчисли резултата, извиквайки ConvertCurrency() метода.

results matching ""

    No results matching ""