Насоки и подсказки

Отново, първо добавяме нов C# конзолен проект в съществуващия solution. В метода static void Main() трябва да напишем, кода на програмата. Проверката дали дадено число е четно, може да се реализира с оператора %, който ще ни върне остатъка при целочислено деление на 2 по следния начин: var isEven = (num % 2 == 0).

Остава да стартираме програмата с [Ctrl+F5] и да я тестваме:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/506#2.

results matching ""

    No results matching ""