Избор на типове данни

След като сме изяснили идеята си за решаването на задачата, можем да пристъпим към избора на подходящи типове данни. Да разгледаме входа: дадени са две цели числа за общия брой килограми на зеленчуците и плодовете, съответно променливите, които декларираме, за да пазим техните стойности, ще бъдат от тип int. За цените на плодовете и зеленчуците е указано, че ще бъдат подадени две числа с плаваща запетая, т.е. променливите ще бъдат от тип double.

Може да декларираме също две променливи, в които да пазим стойността на печалбата от плодовете и зеленчуците поотделно. Тъй като умножаваме променлива от тип int (общо килограми) с такава от тип double (цена), резултатът също трябва да бъде от тип double. Нека поясним това: по принцип операторите работят с аргументи от един и същи тип. Следователно, за да извършим операция като умножение върху два различна типа данни, ни се налага да ги преобразуваме към един и същ такъв. Когато в един израз има типове с различен обхват, преобразуването винаги се извършва към този с най-голям обхват, в този случай това е double. Тъй като няма опасност от загуба на данни, преобразуването е неявно (implicit) и става автоматично от компилатора.

Като изход се изисква също число с плаваща запетая, т.е. резултата ще пазим в променлива от тип double.

results matching ""

    No results matching ""